Go to Top

Regulamin serwisu eHomologacje

REGULAMIN

korzystania z elektronicznego serwisu „eHomologacje” do generowania i wystawiania wyciągów ze  świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem nr PL*0040*00/G Q-Service Sp. z o.o.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego serwisu służącego do generowania i wystawiania wyciągów ze Świadectwa Homologacji Sposobu Montażu, utworzonego przez Operatora i udostępnianego Użytkownikom.
 2. Operator nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem strony internetowej: https://instalacje.intercars.com.pl/ehomologacje, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie lub wydrukowanie.

§ 2. DEFINCJE

 1. Użytym w treści Regulaminu określeniom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:
  1. Operator – Q-Service Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, 05-152 Czosnów, ul. Gdańska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132166, posiadająca numer REGON: 016382207, numer NIP: 5311487900, z kapitałem zakładowym w wysokości 415.000,00 zł, uprawniona z tytułu Świadectwa Homologacji Sposobu Montażu;
  2. Świadectwo Homologacji Sposobu Montażu - świadectwo udzielonej Operatorowi homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem numer PL*0040*00/G, z późniejszymi rozszerzeniami;
  3. Wyciąg – wyciąg ze Świadectwa Homologacji Sposobu Montażu;
  4. Serwis – elektroniczny serwis „eHomologacje” służący do wystawiania Wyciągów, dostępny za pośrednictwem strony internetowej https://instalacje.intercars.com.pl/ehomologacje;
  5. Użytkownik – przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie montażu instalacji przystosowujących pojazdy do zasilania gazem, lub osoba upoważniona przez przedsiębiorcę do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem stosownej dokumentacji do zamontowanej instalacji gazowej;
  6. Witryna klienta – wydzielona część Serwisu dostępna pod adresem https://instalacje.intercars.com.pl/ehomologacje/weryfikacja, na której klient Użytkownika ma możliwość sprawdzenia poprawności wystawionego Wyciągu;
  7. Instrukcja obsługi – szczegółowa instrukcja obsługi Serwisu dostępna na stronie internetowej https://instalacje.intercars.com.pl/ehomologacje;
  8. Konto użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Serwisu określona unikalnym identyfikatorem (login), dostępna przez Internet po dokonaniu autoryzacji (logowanie do Serwisu), wraz z mechanizmami umożliwiającymi zarządzanie danymi identyfikacyjnymi i korzystanie z Serwisu;
  9. Instalacja zasilania LPG – komplet elementów instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, montowanych w komorze silnika, z wyłączeniem przewodów sztywnych i elastycznych;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z elektronicznego serwisu do wystawiania wyciągów ze świadectwa Homologacji Sposobu Montażu instalacji zasilania LPG zgodnie z PL*0040*00/G, z wszelkimi jego zmianami lub uzupełnieniami.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu. Akceptacja odbywa się w formie elektronicznej podczas pierwszego logowania Użytkownika do Serwisu.
 2. Po każdej zmianie Regulaminu dokonanej przez Operatora wymagana jest ponowna akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zalogowania się do Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po zarejestrowaniu Konta użytkownika i zalogowaniu się do Serwisu za pomocą loginu i hasła, ustalonego w procesie rejestracji Konta użytkownika.
 5. Konto użytkownika rejestruje w Serwisie Operator na wniosek Użytkownika.
 6. Login oraz hasło wygenerowane przez Serwis oraz zapisane w bazie danych Serwisu (hasło zapisane w formie zaszyfrowanej), zostaną przesłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Adres e-mail podany przez Użytkownika musi być prawidłowy, tzn. pozwalające na dostarczenie wiadomości do skrzynki odbiorczej adresata.
 7. Użytkownikowi zabrania się:
  1. udostępniania loginu i/lub hasła osobom trzecim;
  2. udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dostępnych po zalogowaniu się do Serwisu lub informacji dotyczących działania Serwisu; oraz
  3. korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Regulaminie lub Instrukcji obsługi.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Operatora naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie lub ustalenia, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Instrukcją obsługi lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo w każdym czasie i bezterminowo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu. Z tytułu zablokowania Serwisu w związku z okolicznościami wskazanymi powyżej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Operatora jakiekolwiek roszczenia. Operator będzie miał również prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Serwisu oraz przygotowywania Wyciągów znajdują się w udostępnionej Użytkownikowi Instrukcji obsługi.
 10. Korzystanie z Serwisu możliwe jest z użyciem komputera z dostępem do sieci Internet. W celu prawidłowego działania Serwisu Użytkownik powinien spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną), Android, OS lub Mac OS;
  2. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
  3. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768;
  4. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;
  5. Przeglądarka internetowa;
  6. Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.
 11. W przypadku niewypełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych, o których mowa powyżej korzystanie z Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 12. Korzystając z Serwisu Użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Operatora, w szczególności, Użytkownik nie będzie podejmował żadnych czynności, które mogłyby narazić Operatora na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.
 14. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik nie może dostarczać do treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności takich, które naruszają prawa innych osób, treści o charakterze dyskryminującym lub obraźliwym, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. ZASADY WYSTAWIANIA WYCIĄGÓW I MONTAŻU INSTALACJI ZASILANIA LPG

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik uzyskuje możliwość:
  1. przygotowania projektu Wyciągu w formie elektronicznej;
  2. przesłania zapisanego w bazie danych Serwisu projektu Wyciągu w formie elektronicznej do weryfikacji i akceptacji Operatora. W przypadku odrzucenia Wyciągu w formie elektronicznej przez Operatora, Użytkownik uzyskuje możliwość zapoznania się z przyczynami odrzucenia Wyciągu oraz ponownej edycji Wyciągu. Użytkownik może skontaktować się w formie elektronicznej z Operatorem w przypadku, gdy w związku z brakiem akceptacji Wyciągu potrzebuje dodatkowych wyjaśnień;
  3. Przeglądania utworzonych wcześniej projektów Wyciągów.
 2. Sporządzając i wystawiając Wyciągi Użytkownik zobowiązany jest stosować się do Instrukcji Obsługi.
 3. Operator będzie na bieżąco monitorował wystawianie Wyciągów przez Użytkownika.
 4. Sporządzanie i wystawianie Wyciągów przez Użytkownika będzie weryfikowane przez Operatora pod względem:
  1. ilości wydanych Wyciągów w stosunku do ilości sprzedanych Instalacji zasilania LPG, przy czym jeśli ilość wydanych Wyciągów będzie większa niż ilość sprzedanych Instalacji zasilania LPG, do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji Operator zawiesi prawo Użytkownika do dostępu do Serwisu, bez prawa Użytkownika do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń od Operatora; oraz
  2. częstotliwości wystawiania Wyciągów; w przypadku, gdy przerwa w wystawianiu Wyciągów przez danego Użytkownika jest większa niż rok, Operator zastrzega sobie prawo nie wydania Wyciągu przed dokonaniem przez Operatora weryfikacji, czy Użytkownik posiada niezbędne wyposażenie, w tym analizator spalin z ważnym dowodem legalizacji, przyrząd do wykrywania nieszczelności instalacji gazowej oraz odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel.
 5. Za pomocą numeru Wyciągu, za pośrednictwem Witryny klienta, możliwe jest sprawdzenie poprawności wystawienia Wyciągu.
 6. Dokonując montażu Instalacji zasilania LPG u klienta, Użytkownik zobowiązany jest zastosować wyłącznie elementy układu Instalacji zasilania LPG określone w ramach Homologacji Sposobu Montażu, wyszczególnione w Serwisie.
 7. Użytkownik zobowiązany jest przygotowywać Wyciągi za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Instrukcją obsługi, wypełniając w szczególności informacje o zastosowanych elementach układu Instalacji zasilania LPG. Konstrukcja Serwisu nie umożliwia wpisania innego elementu Instalacji zasilania LPG niż wskazane w ust. 6 powyżej.
 8. Operator będzie okresowo weryfikował wpisywane wartości emisji spalin pod względem zgodności z treścią Załącznika 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 32, poz. 262, tj. z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 305, ze zm.).
 9. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby montaż Instalacji zasilania LPG był zgodny z warunkami udzielonej Operatorowi homologacji sposobu montażu Instalacji zasilania LPG (m.in. w zakresie kompletacji, rozmieszczenia, mocowania) oraz prowadzić działalność w zakresie montażu Instalacji zasilania LPG zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602, tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) – prawo o ruchu drogowym, a także
  2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 32, poz. 262, tj. z dnia 30 stycznia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 305, zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1966, Dz.U. z 2015 r. poz. 1077); i
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 996, tj. z dnia 21 kwietnia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 776, ze zm.),

  a także wypełniać karty kontroli montażu Instalacji zasilania LPG w sposób prawidłowy i zgodny ze stanem faktycznym.

 10. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Operatora kontroli prawidłowości wykonywania przez Użytkownika czynności w zakresie montażu Instalacji zasilania LPG oraz zgodności prowadzonej działalności z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji obsługi. Działania kontrolne w miejscu wykonywania działalności przez Użytkownika będą prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli Operatora, w sposób wybrany przez Operatora, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie to zakłócać bieżącej pracy przedsiębiorstwa Użytkownika.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Operatora:
  1. nieprawidłowości w zakresie wpisania w projekcie Wyciągu (na podstawie którego będzie wydany Wyciąg) w Serwisie innego elementu Instalacji zasilania LPG niż Użytkownik faktycznie zamontował w pojeździe klienta;
  2. wpisywania fałszywych danych wyników badania emisji spalin, z jakiegokolwiek powodu, w szczególności w przypadku, gdy pojazd nie spełnia normy emisji spalin, lub w razie, gdy analizator spalin będący w posiadaniu Użytkownika nie posiada ważnego dokumentu legalizacji; lub
  3. nieprawidłowości w zakresie wypełniania karty kontroli montażu Instalacji zasilania LPG, w szczególności, wpisania w niej nieprawdziwych danych,

  Operator uprawniony będzie do zablokowania Konta użytkownika oraz uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Serwisu, bez prawa Użytkownika do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń od Operatora.

 12. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 powyżej, Użytkownik ponosił będzie wobec Operatora pełną odpowiedzialność za skutki prawne oraz w pełni zrekompensuje straty Odbiorcy wynikłe z wszelkich sporów, roszczeń, postępowań, strat, kosztów, wydatków (w tym koszty i wydatki ekspertów lub pełnomocników) oraz wymagań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z, lub w związku z, dowolnym orzeczeniem, decyzją organu administracji lub roszczeniem z tytułu jakiejkolwiek szkody, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami określonymi w ust. 11 powyżej.

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może składać mailowo na adres [icgaz@intercars.eu] w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia objętego reklamacją.
 2. W opisie reklamacji należy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych składającego reklamację, a w tytule wiadomości umieścić „Reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, według kolejności wpływu.
 4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia i w informacji zwrotnej poinformuje Operatora o jej wyniku.
 5. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Operatora (bez względu na ich podstawę prawną) związanych z działaniem Serwisu. Zrzeczenie nie obejmuje szkody wyrządzonej Użytkownikowi przez Operatora umyślnie.

§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem Serwisu jest Operator.
 2. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania korzystanie z Serwisu nie jest możliwe.
 4. Operator przetwarza dane Użytkowników podane w formularzu zgłoszeniowym obejmujące imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail.
 5. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz świadczeniem przez Użytkownika usług wymagających wydawania Wyciągów, a następnie zostaną usunięte.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie lub drogą mailową do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z niego.
 7. Dane osobowe Użytkowników zbierane są przez Operatora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji celów określonych w Regulaminie.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator może w każdym czasie zaprzestać prowadzenia Serwisu. Z tytułu zaprzestania prowadzenia Serwisu przez Operatora Użytkownikowi nie przysługują wobec Operatora jakiekolwiek roszczenia.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2016
 3. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany funkcjonalności Serwisu oraz niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie podana do wiadomości Użytkownika za pośrednictwem wiadomości udostępnionej Użytkownikowi po wpisaniu loginu i hasła do Serwisu.